Thule-instituutin tutkimusraportti Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset on nyt luettavissa netissä. Se on julkaistu RKTL:n sarjassa Riista ja kalatalous - tutkimuksia ja selvityksiä. Kirjoittajat ovat Kirsi Kuosku, Pekka Kauppila ja Timo P. Karjalainen.

Lataa raportti täältä!


Raportin tiivistelmä:

Kuusamo on Suomen suosituimpia kalastusmatkailukohteita. Kuusamoa halkovassa Oulankajoen vesistössä elää kolme luonnonvaraista  järvitaimenkantaa, joita kalastavat vuosittain tuhannet kalastajat. Tämän Oulun yliopiston Thule-instituutin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luonnonvaraisten järvitaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia Kuusamossa. Tutkimus toteutettiin osana Metsähallituksen johtamaa, EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoittamaa hanketta Saving our joint treasure: sustainable trout fisheries for the transborder Oulanka river system.

Tutkimuksen aineistot kerättiin (1) kyselytutkimuksella, jonka kohteena olivat kalastusmatkailijat ja (2) haastattelututkimuksella, jonka kohteena olivat kuusamolaiset kalastusmatkailun ohjelmapalveluyritykset. Kyselytutkimus toteutettiin kesällä 2013 tutkimuksen kohdealueella kalastaneiden matkailijoiden keskuudessa. Siinä selvitettiin mm. kalastustottumuksia, luonnonvaraisten taimenten merkitystä kalastuskohteen valinnassa sekä kalastusmatkailijoiden rahankäyttöä Kuusamossa; tässä raportissa pääpaino on kalastajien rahankäytöstä  kerätyn aineiston käsittelyssä.

Kyselyyn kutsuttiin osallistumaan 1 563 kalastusluvan vuonna 2013 lunastanutta henkilöä, joista kyselyyn vastasi 42,5 %. Lisäksi Internetissä oli avoin vastausmahdollisuus. Kaikkiaan vastauksia saatiin 813:lta Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijoella vuonna 2013 kalastaneelta henkilöltä, joista 70,6 % oli matkailijoita. Matkailijoista 487 antoi aluetaloudellisten vaikutusten arvioimisen kannalta käyttökelpoisia tietoja.


Haastattelututkimukseen osallistui 14 kuusamolaista yritystä. Niiltä selvitettiin Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoelle suuntautuvan kalastusmatkailun  ohjelmapalveluiden tuottamaa liikevaihtoa, näkemyksiä luonnonvaraisten taimenkantojen merkityksestä sekä yritysten välistä yhteistyötä. Tässä  raportissa keskitytään Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun tuomaan liikevaihtoon ja työllisyyteen sekä palkka- ja verotulovaikutuksiin. Aluetalousvaikutuksia arvioitaessa tarkasteltiin paitsi kalastusmatkailijoiden, myös heidän matkaseurueidensa rahankäyttöä. Lisäksi  aluetalousvaikutuksia eriteltiin kalastusmatkailijoiden motivaatiotyyppien mukaan.

Tarkastelutavasta riippuen Oulankajoen vesistön luonnonvaraistentaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun Kuusamoon tuomat välittömät arvonlisäverottomat tulot olivat 1–2 miljoonaa euroa, työllisyysvaikutukset 7–12 henkilötyövuotta, välittömät palkkatulot 200 000–370 000 euroa ja verotulot 27 000– 50 000 euroa.


Asiasanat: aluetaloudelliset vaikutukset, järvitaimen, kalastusmatkailu, Kitkajoki, Kuusinkijoki, Oulankajoki, tulo- ja menomenetelmä